Bel ons op +599 786 6341 !

Informatie

Informatie

Openingstijden

Open tijdens reguliere schoolweken op maandag t/m vrijdag van 12.30 uur tot 17.30 uur.
Open tijdens schoolvakanties van 07.30 uur tot 17.30 uur.
Open op vooraf geplande school-studiedagen vanaf 07.30 uur tot 17.30 uur bij deelname van minimaal 5 kinderen.

Gesloten op officiële vrije dagen.

Vakantieopvang & officiële vrije dagen periode 2018

Paas Vakantie 29/03/2018 – 06/04/2018 07:30 – 17:30
Goede Vrijdag 30/03/2018 Gesloten / officiële vrije dag
2e Paasdag 02/04/2018 07:30 – 17:30
Koningsdag 27/04/2018 Gesloten / officiële vrije dag
Dag van de Arbeid 01/05/2018 Gesloten / officiële vrije dag
Hemelvaart 10/05/2018 Gesloten / officiële vrije dag
Pinksteren 21/5/2018 Gesloten / officiële vrije dag
Grote vakantie 09/07/2018 – 17/08/2018 07:30 – 17:30
Dia di Boneiru 06/09/2018 Gesloten / officiële vrije dag
Regatta Vakantie 10/10/2018 – 14/10/2018 07:30 – 17:30 (12/10/2018 gesloten)
Koninkrijksdag 15/12/2018 Gesloten / officiële vrije dag
Kerst Vakantie 25/12/2018 + 26/12/2018 Gesloten
Oud en nieuw 31/12/2018 + 01/01/2019 Gesloten

 

Huiswerk (visie)

BOKS vindt de voornaamste functies van huiswerk vooral het bevorderen of ondersteunen van het leren zelfstandig werken. Het is daarbij belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor het huiswerk bij het kind ligt waarbij het kind zelfstandig zijn huiswerk maakt. Zo oefent het kind verschillende vaardigheden, zoals een planning opmaken, zichzelf aan het werk zetten en houden, een opdracht lezen en interpreteren, nauwkeurig werken, zich concentreren, nakijken of alles gemaakt is…

U als ouder zal uw kind(eren) dan ook duidelijk moeten maken dat u van uw kind verwacht dat het huiswerk (of deel ervan) op de BSO wordt gemaakt. BOKS biedt goede omstandigheden en spoort de kinderen aan om met het huiswerk te beginnen, elke dag tussen 14:00 tot 14:45 (behalve op vrijdag), met andere woorden wij zijn géén hulpleerkrachten/ huiswerkbegeleiding.

Wat doen wij wel?

BOKS ondersteunt het huiswerk proces door in plaats van oplossingen te geven vragen te gaan stellen zoals, “Wat wordt er gevraagd bij deze opdracht?”, “Wat moet je eigenlijk doen?”, “Heb je al eens zo’n taak of oefening moeten maken?”. Op deze manier stimuleren wij om verder na te denken en blijft het huiswerk de verantwoordelijkheid van het kind. Het kind heeft ook het gevoel de oplossing zelf gevonden te hebben, wat goed is voor diens zelfvertrouwen!

Wat doen wij niet?

Wij zullen het kind geen uitleg gaan geven en het huiswerk gaan verbeteren. Dergelijke hulp zorgt ervoor dat kinderen misschien wel een goed of foutloos huiswerk meenemen naar school maar houdt het kind wel afhankelijk en werkt het zelfstandig werken van het kind tegen. Daarnaast zorgt het verbeteren van het huiswerk er ook voor dat de leerkracht geen zicht meer krijgt op het leerproces van het kind. Door de fouten in het huiswerk weet de leerkracht immers welke leerstof de leerling minder goed beheerst.

Ziekte / afmelding

Als uw kind niet naar de buitenschoolse opvang kan komen wegens ziekte verzoeken wij u om dit telefonisch (+599 7866341) te melden met opgave van de aard van de ziekte. Kinderen zijn ziek wanneer zij :

 • een  lichaamstemperatuur hebben boven de 38 graden.
 • 1-op-1 aandacht van de leidster nodig hebben.
 • een besmettelijke ziekte hebben (hierbij wordt in samenspraak met GGD Bonaire besproken of uw kind naar de opvang kan of wegens besmetting thuis moet blijven).

Gedragsregels

BOKS schept een klimaat waarin iedereen, kinderen, ouders en medewerkers zich prettig en veilig voelen.

De algemene gedragsregels die hiertoe bijdragen zijn als volgt:

 • Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is; alle mensen zijn verschillend en dat is prima.
 • Iedereen gaat respectvol met elkaar om, er worden geen racistische opmerkingen gemaakt, niet gediscrimineerd, geroddeld of gescholden. Ook wordt niemand uitgelachen, gepest, vernederd of opzettelijk buitengesloten.
 • Er wordt géén lichamelijk- of verbaal geweld gebruikt, dan wel gedreigd met lichamelijk geweld.
 • Iedereen die gedrag vertoont dat als onacceptabel wordt ervaren wordt hierop aangesproken.
 • Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken.
 • Iedereen draagt bij aan de rust binnen de buitenschoolse opvang.
 • Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving van de buitenschoolse opvang en op bezittingen van anderen.
 • Er wordt actief aandacht besteed aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
 • Wapens in iedere denkbare vorm zijn op de buitenschoolse opvang verboden.
 • BOKS probeert in alle gevallen zorgvuldig te handelen en de belangen van ouders en kinderen te behartigen.

 

Plaatsingsovereenkomst BOKS

 • De plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
 • Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand per de 1e dag van de volgende maand.
 • BOKS is bevoegd om gedurende de looptijd van de overeenkomst de voorwaarden te wijzigen. Hierover worden ouders schriftelijk geïnformeerd; indien ouder(s)/verzorger(s) dit wensen, hebben zij het recht de overeenkomst op te zeggen per ingangsdatum van de wijziging(en).
 • Door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst gaat u als ouder(s)/verzorger(s) akkoord met de afgesproken maandelijkse kosten.

Plaatsing

Indien mogelijk wordt het kind geplaatst per de door de ouder gewenste datum en dagdeel. Wanneer het niet mogelijk is het kind te plaatsen op de gewenste dag(en) wordt het kind na overleg met de ouder op de wachtlijst geplaatst.

 

Aansprakelijkheid

BOKS beschikt over een verplichte Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering; schade waarvoor BOKS aansprakelijk kan worden gesteld is daarmee verzekerd.

 • BOKS is aansprakelijk als door schuld of nalatigheid van de instelling, derden (iemand anders dan de instelling) schade ondervinden.
 • BOKS aanvaardt géén aansprakelijkheid voor het zoek raken of beschadigen van kleding en meegebrachte spullen zoals bijvoorbeeld speelgoed, skateboards, tablets, ipods, mobiele telefoons, spelletjes, gameboys etc.
 • BOKS aanvaardt géén aansprakelijkheid buiten de onder punt 3. benoemde openingstijden.
 • Tegen de kosten van gebitsbeschadiging en/of tandheelkundige behandeling is BOKS niet verzekerd c.q. niet aansprakelijk.
 • Indien een kind tijdens een bezoek aan BOKS schade aanricht aan ofwel de bedrijfsmiddelen van BOKS, ofwel eigendommen van anderen, valt dit onder de particuliere Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van de ouders.
 • BOKS sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan en voor welke schade ook, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover die wordt gedekt door genoemde Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en daadwerkelijk door de assuradeuren zal worden vergoed.
 • In het geval BOKS toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de plaatsingsovereenkomst is BOKS uitsluitend gehouden de hierdoor ontstane directe en indirecte schade te vergoeden tot een maximum van het bedrag dat door de ongevallenverzekering dan wel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van BOKS wordt uitgekeerd.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan; alle van buiten komende oorzaken waarop BOKS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BOKS niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • BOKS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van overmacht.
 • Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht ontslaan BOKS van het nakomen van de uitvoeringsplicht, zonder dat ouders om die reden enig recht op vergoeding van schade of kosten kunnen doen gelden.
 • In geval van overmacht zal BOKS daarvan onmiddellijk mededeling doen; de opvangkosten blijven onverkort verschuldigd.

Overige bepalingen

 • BOKS zal handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Bij afwezigheid van een kind blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd. Als een kind door ziekte of andere oorzaken voor meer dan één maand afwezig is, overlegt BOKS met de ouder(s) over het beschikbaar houden van de opvangplaats.
 • BOKS informeert ouder(s) en verzorger(s) online via email, website en/of facebook omtrent aankondigingen, nieuws, algemene informatie, activiteiten en foto’s.

 

Buitenschoolse Opvang

Kaya Soeur Bartola 6
Kralendijk, Bonaire
T: +599 786 6341 / bsoboks@gmail.com
www.facebook.com/boksbonaire

Bedrijfsgegevens

Maduro & Curiel's Bank Bonaire (MCB)
Bankrekening 410.096.04
BIC/SWIFT MCBKBQBN
KVK Inschrijving 9141

Openingstijden

Ma t/m Vr 12.30u - 17.30u
Vakanties 07.30u - 17.30u
Studiedagen 07.30u - 17.30u
Gesloten op officiële feestdagen
Translate »